Αειφορία

Η τήρηση κανόνων και αξιών αποτελεί βασική μέριμνα της «Μύλοι Σόγιας Α.Ε.» όχι μόνο για τα στελέχη, αλλά και για όλους τους κοινωνικούς της εταίρους. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε υπεύθυνα στην παγκόσμια ζήτηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, προσδίδοντας πάντα βιώσιμη αξία σ’ όλη την αλυσίδα παραγωγής, από τον γεωργό μέχρι τον καταναλωτή.

Η ανάπτυξη του πληθυσμού διεθνώς σε ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αξιοσημείωτη, με ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης των τροφίμων. Σύμφωνα με τα Ενωμένα Έθνη, η παραγωγή τροφίμων θα χρειαστεί να αυξηθεί κατά 70% το 2050 για να ανταποκριθεί παγκοσμίως στις ανάγκες αυτές.

Image
Image

Πηγή: FAO, Statistics Division (FAOSTAT)

Ωστόσο, το καλλιεργήσιμο έδαφος είναι περιορισμένο. Συνεπώς απαιτείται η κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίησή του, βασισμένη σε επιστημονικές μεθόδους για τη μέγιστη στρεμματική απόδοση. Αντίστοιχη αξιοποίηση είναι αναγκαία και για τους υπόλοιπους φυσικούς πόρους που επηρεάζουν την παραγωγή, όπως είναι ο ήλιος και το χώμα. Έχοντας συνειδητοποιήσει την πρόκληση αυτή υποστηρίζουμε μια δυναμική και βιώσιμη οικονομία, η οποία διαθέτει γόνιμο περιβάλλον και μια κοινότητα με οικονομικές δυνατότητες. Για το σκοπό αυτό, βελτιώνουμε τις λειτουργικές μας δραστηριότητες και συνεργαζόμαστε με τους γεωργούς και άλλους εταίρους που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής, ώστε να διαφυλάξουμε τους φυσικούς πόρους και να προωθήσουμε βέλτιστες πρακτικές στη γεωργική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Εταιρεία μας είναι η πρώτη στο χώρο που προέβη στην εξασφάλιση του προτύπου αειφορίας Red cert.

Image