Πολιτική Ορθής Χρήσης Cookies

Η εταιρεία μας Μύλοι Σόγιας Α. Ε. σέβεται απόλυτα την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του ιστοτόπου της www.soya-mills.gr και εφαρμόζει αυστηρή πολιτική για την προστασία αυτής. Εντός των πλαισίων αυτών, για την εύρυθμη λειτουργία του, αλλά και την ταυτόχρονη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου εμπειρίας χρήσης, ο ιστότοπος της εταιρείας μας συγκεντρώνει μόνον τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία «αναγνώρισης» των επισκεπτών ή χρηστών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των «cookies». Με την παρούσα Πολιτική Ορθής Χρήσης Cookies παρέχεται στους επισκέπτες ή χρήστες του ιστοτόπου της, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ειδική ενημέρωση για την χρήση των «cookies». Η παρούσα Πολιτική Ορθής Χρήσης Cookies είναι αναρτημένη σε εμφανές σημείο στον ιστότοπo της εταιρείας μας και ανανεώνεται όποτε παρίσταται ανάγκη προς τούτο. Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής Ορθής Χρήσης Cookies θα αναρτάται ειδική επισήμανση στον ιστότοπο της εταιρείας.

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου (small text files) που διαβιβάζονται από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή («web server») της εταιρείας μας μέσω του φυλλομετρητή («browser») του επισκέπτη ή χρήστη (δηλαδή, του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης) και αποθηκεύονται στο χώρο μόνιμης αποθήκευσης του τερματικού εξοπλισμού του επισκέπτη που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στο διαδίκτυο (π.χ. στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή, στην «έξυπνη» τηλεφωνική συσκευή ή στην ταμπλέτα του κάθε επισκέπτη ή χρήστη), κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο της εταιρείας μας. Βασική λειτουργία των «cookies» είναι η επικοινωνία στον διαδικτυακό εξυπηρετητή (webserver) της εταιρείας μας που διαχειρίζεται τον παρόντα ιστότοπο δεδομένων του φυλλομετρητή του επισκέπτη («browser»). Δηλαδή, ως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω, χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη ή χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων ιστοσελίδων του ιστοτόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα «cookies» δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον εν λόγω χώρο μόνιμης αποθήκευσης του τερματικού εξοπλισμού του επισκέπτη και δεν μπορούν από μόνα τους να αναζητήσουν ή επεξεργασθούν πληροφορίες του επισκέπτη, να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στον τερματικό εξοπλισμό και δεν προκαλούν βλάβες στον τερματικό εξοπλισμό και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν.

Τα «cookies» διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, βάσει των ακόλουθων παραμέτρων:

(i) τη χρονική διάρκεια αποθήκευσης αυτών στον τερματικό εξοπλισμό του επισκέπτη ή χρήστη
(ii) τον σκοπό χρήσης αυτών, που προσδιορίζεται στην εκάστοτε περιγραφή χρήσης του
(iii) την προέλευση αυτών (δηλαδή εάν εγκαθίστανται από τον συγκεκριμένο ιστότοπο που επισκέπτεται ο επισκέπτης ή ο χρήστης ή τρίτους)
(iv) τη σκοπιμότητα αυτών

Ειδικά, ανάλογα με την χρονική διάρκεια αποθήκευσής τους, τα «cookies» δύναται είναι είτε «προσωρινά / παροδικά») (session cookies) ή «επίμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά/παροδικά cookies» είναι «cookies» που υφίστανται μόνον όσο είναι ανοικτός ο φυλλομετρητής του επισκέπτη ή χρήστη και απαλείφονται αυτομάτως όταν ο επισκέπτης ή ο χρήστης κλείνει τον φυλλομετρητή του. Τα «επίμονα cookies» διαρκούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό εξοπλισμό του επισκέπτη ή χρήστη μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Περαιτέρω, ειδικά, βάσει της ανωτέρω παραμέτρου της σκοπιμότητας, τα «cookies» διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:

(i) Απολύτως αναγκαία: «Cookies» τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του ιστότοπου ή/και την παροχή των υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από τον επισκέπτη ή χρήστη
(ii) Απόδοσης: «Cookies» τα οποία συλλέγουν πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες ή οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα ποιες ιστοσελίδες επισκέπτονται πιο συχνά και εάν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα (error messages) από τον ιστότοπο ή τις ιστοσελίδες
(iii) Λειτουργικότητας: «Cookies» τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπο να αποθηκεύσει τις επιλογές τις οποίες κάνει ο επισκέπτης ή ο χρήσης (όπως το όνομα χρήστη, γλώσσα ή περιοχή) και παρέχουν βελτιωμένες, ειδικότερες πληροφορίες για τον επισκέπτη ή χρήστη.
(iv) Στόχευσης ή Διαφήμισης: «Cookies» τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να προωθήσουν στον επισκέπτη ή χρήστη διαφημίσεις σχετικές με αυτόν και τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται επίσης για να περιορίσουν τη συχνότητα προβολής μιας διαφήμισης από τον ίδιο επισκέπτη ή χρήστη και βοηθούν επίσης στον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής εκστρατείας.

Εν προκειμένω, σας γνωρίζουμε ότι η εταιρεία μας χρησιμοποιεί περιορισμένο αριθμό «επίμονων cookies» στον παρόν ιστότοπο που εγκαθίστανται από την ίδια, μέσω της χρήσης της υπηρεσίας «Google Analytics», διαδικτυακής υπηρεσίας ανάλυσης της Google Inc. (“Google”), με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics), προκειμένου να καταστήσει τον ιστότοπο περισσότερο λειτουργικό και φιλικό για τους επισκέπτες και χρήστες.

Σημειώνεται ότι η «Ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», γνωστή και ως «Ομάδα του Άρθρου 29», που συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και αποτελεί ένα ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα αυτού του είδους των «cookies» και τους χαμηλούς κινδύνους ως προς την ιδιωτικότητα.

Η ενεργοποίηση των συγκεκριμένων «cookies» δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου, η χρήση τους όμως συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την εταιρεία μας, προς το σκοπό της ανάλυσης της επισκεψιμότητας του ιστότοπου.

Μέσω αυτών των «cookies», συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και ποιες ιστοσελίδες έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα εντός του ιστότοπου. Η εταιρεία αξιοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να συντάξει αναφορές και να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης του ιστοτόπου, είτε εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο είτε απλοποιώντας τη χρήση του ιστότοπου. Οι συλλεγείσες πληροφορίες αφορούν τον αριθμό των επισκεπτών του ιστοτόπου, την προέλευση των επισκεπτών και τις ιστοσελίδες που αυτοί επισκέφτηκαν εντός του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα «cookies» δεν χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιήσουν προσωπικά τους επισκέπτες ή χρήστες. Η καταγραφή των στοιχείων πρόσβασης, όπως η IP διεύθυνση, γίνεται με τρόπο ανώνυμο και μόνο για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων χρήσης του ιστοτόπου, μέσω της υπηρεσίας Google Analytics.

Ειδικότερα, τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο είναι τα ακόλουθα:

Όνομα «Cookie»ΣκοπόςΣκοπιμότηταΔιάρκεια ΑποθήκευσηςΠροέλευση
_ga Ως ανωτέρω αναφέρεται – Χρησιμοποιείται για να διακρίνει επισκέπτες / χρήστες Απόδοση Επίμονο, 2 έτη Εγκαθίσταται από την εταιρεία
_gat Ως ανωτέρω αναφέρεται – Χρησιμοποιείται για να διακρίνει επισκέπτες / χρήστες Απόδοση Επίμονο, 1 λεπτό (Minute) Εγκαθίσταται από την εταιρεία
_gid Ως ανωτέρω αναφέρεται – Χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί ο ρυθμός αιτημάτων και να διαμοιρασθεί ο φόρτος των συστημάτων Απόδοση Επίμονο, 24 ώρες Εγκαθίσταται από την εταιρεία

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας Google Analytics, η Google χρησιμοποιεί τα ανωτέρω αναφερόμενα «cookies», που καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου από τον επισκέπτη. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα «cookies» για τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές της στις Η.Π.Α.. Η υπηρεσία Google analytics χρησιμοποιεί την παράμετρο «anonymize IP», μέσω της οποίας διαγράφεται τμήμα από την διεύθυνση IP, έτσι ώστε να μην μπορεί να εντοπιστεί από οποιονδήποτε χρήστη. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό της εταιρείας μας για να αξιολογήσει τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου από τους επισκέπτες, για να συντάξει εκθέσεις όσον αφορά στη δραστηριότητα του ιστότοπου για την εταιρεία μας και για να παράξει άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με την δραστηριότητα του ιστότοπου και με τη χρήση του διαδικτύου. Η Google (όπως και η εταιρεία μας) μπορεί επίσης να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους όταν υποχρεούται να το πράξει από την ισχύουσα νομοθεσία ή όταν ο τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google (ή της εταιρείας μας, αντίστοιχα). Η Google δεν θα συνδέσει την διεύθυνση IP του επισκέπτη ή χρήστη με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα κατέχονται από αυτήν. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της υπηρεσίας Google Analytics, παρέχονται στις ιστοσελίδες:
www.google.com/analytics/terms/gr.html
και
www.google.com/analytics/privacyoverview.html.

Τα «cookies» δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Ορθής Χρήσης Cookies.

Δεν είναι επιτρεπτή η αποθήκευση λοιπών «cookies» τρίτων, που παρακολουθούν τις συνήθειες περιήγησης των επισκεπτών και, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η χρήση στοχευμένων προωθητικών ενεργειών (marketing) και δεν διενεργείται online συμπεριφορική διαφήμιση στο ιστότοπο της εταιρείας μας.

Η ρητή και ειδική συγκατάθεση του επισκέπτη για τη χρήση των ανωτέρω αναφερόμενων «cookies», που συνιστά και αποδοχή των όρων χρήσης της υπηρεσίας Google Analytics και συναίνεση για την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με αυτόν από την εταιρεία κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω, δίδεται μέσω του ιστοτόπου της εταιρείας μας, με χρήση κατάλληλου εργαλείου - μηχανισμού (αναδυόμενο παράθυρο), το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα Πολιτική Ορθής Χρήσης Cookies. Η αποδοχή των «cookies» γίνεται μία φορά για όλα τα «cookies» που εγκαθίστανται από την εταιρεία μας. Ο επισκέπτης δύναται να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του με τον ίδιο τρόπο οποτεδήποτε.

Κατά βάση, τα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα «cookies». Πλην όμως, όλα τα προγράμματα περιήγησης έχουν ενσωματωμένες ρυθμίσεις απορρήτου, οι οποίες παρέχουν διαφορετικά επίπεδα αποδοχής των «cookies» ή του χρόνου κατά τον οποίο αποθηκεύονται μετά την επίσκεψη του χρήστη. Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης ή χρήστης δύναται να ελέγχει και να διαχειρίζεται την χρήση των «cookies», μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί, κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε το πρόγραμμα περιήγησης να τον προειδοποιεί για τη χρήση των «cookies» σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης «cookies» σε οιαδήποτε περίπτωση. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει υιοθετήσει διαφορετικό τρόπο για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των «cookies» και για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης πρέπει να αναζητήσει τα σχετικά εργαλεία του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί, για να λάβει γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες, ενώ, περαιτέρω, μπορεί να ανατρέξει στον ιστότοπο www.aboutcookies.org για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Συνεπώς, σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν επιθυμεί να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των «cookies» μέσω του εργαλείου που του παρέχεται από τον ιστότοπο της εταιρείας μας, δύναται να προβεί στην τροποποίηση των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί κατά τα ανωτέρω.

Περαιτέρω, ειδικά, σε σχέση με την υπηρεσία Google Analytics, ο επισκέπτης του ιστοτόπου δύναται να αποτρέψει τη χρήση δεδομένων μέσω της εν λόγω υπηρεσίας, με τη χρήση συγκεκριμένης πρόσθετης εφαρμογής Opt-out Browser Add-on, που έχει δημιουργήσει η Google και την οποία ο επισκέπτης δύναται να αποθηκεύσει και εγκαταστήσει ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el

Υπογραμμίζεται, πάντως, ότι, εφόσον ο επισκέπτης ή χρήστης έχει απενεργοποιήσει την αποδοχή «cookies», επιλέγοντας την αντίστοιχη ρύθμιση του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί, ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιστότοπο και μειωμένη δυνατότητα χρήσης του ιστοτόπου.